Top Panel
Çarşamba, 24 Ekim 2018

Eğitim Politikamız; ESTA’nın faaliyet gösterdiği LPG sektörü başta olmak üzere tüm dünyada hızlı bir  değişim ve gelişme yaşanmaktadır. Bu değişimlere ve gelişmelere ayak uydurabilmek nitelikli eğitime bağlıdır. Bu temel düşünceden hareketle ESTA her kademesindeki  personelinin yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve verimli şekilde istihdam edilmesi amacıyla şirket içi eğitim planları uygulamaktadır. Planlı ve plansız eğitimlerin gerçekleştirilmesi ile hedefimiz

 • Görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması,
 • Teknolojik gelişmeleri izlemesini sağlayarak bu alandaki bilgi düzeyinin yükseltilmesi ve yeni teknolojilere uyumunun sağlanması,
 • Çalışan niteliklerinin artırılması,Önce insan ilkesi temelinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlayıp uygulayarak, bu konudaki kayıpların en aza indirilmesi,
 • Görev, yetki ve sorumluluklarının anlatılarak, şirket içi uyumlarının sağlanması ve üst görevlere hazırlanması,
 • İş ve işgücü verimliliğinin artırılması, Motivasyonunun artırılması, Kurum kültürü oluşturulması,
 • Müşterileri ile en iyi uygulamaları paylaşarak karşılıklı faydaya dayalı iş ilişkilerinin güçlendirilmesi,
 • Yasal ve sektörle gerekliliklere tam uyumun sağlanması,
 • Esta yukarıda tanımlanan hedeflere ulaşabilmek için; Eğitimden yararlanmada çalışanlarına fırsat eşitliği sağlanmasına, Çalışanların alacağı eğitim konusunda fiilen çalışıyor veya çalışacak olmasına, Eğitime katılacak çalışanların eğitim programlarında belirtilen nitelikleri taşıması için gerekli özeni gösterir.

İSEÇ Hedeflerimiz: Faaliyetlerimizin, iş sağlığı, emniyet ve çevre çalışması açısından hiçbir tehlike içermeyen noktaya getirilebilmesi için İSEÇ hedeflerimiz, İSEÇ konusunda tüm çalışanların katılımının sağlanması, İSEÇ politikalarının sürekliliğini sağlamak için gerekli tüm alt yapının oluşturulması, Çalışma veriminin arttırılması için ilgili standartların uygulanması ve iş talimatlarının oluşturulması, Çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için iş-işçi uyumunun sağlanması, Tüm çalışanların katılımı ile mevcut risklerin ortaya konulması ve buna göre önlemlerin alınması ve çalışanların faaliyetlerinde karşılaştıkları kazaların anında değerlendirilip buna göre sistemimizde eksikler varsa giderilmesi,

 • Sağlıklı ve güvenli iş ortamının yaratılması ile sağlanan yüksek iş emniyeti performansı ve motivasyon,
 • Bu hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulması, tatbikatlarla özümsenmesinin sağlanması,
 • Acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili " Acil Eylem Planı" oluşturulması,
 • Çalışmalarımız sırasında kullanılmak üzere İş Sağlığı ve Güvenlik Ekipmanlarının sağlanması ve ileriliğin-in sürekli kontrol edilmesi.

İSEÇ Emniyet Şartnamesi; Servis veya montaja başlamadan önce emniyet koşulları gözden geçirilmelidir. Bu konuda ilgili yetkilisi ile görüşülmelidir. Emniyetsiz çalışma ortamı (gaz kaçakları, yakıt sızıntısı, yakıt buharı, yanlış mekanik ve elektrik montajı, topraklama olmaması, elektrik pano problemi, jeneratör ve aydınlatma hataları, istasyon trafiğinin yoğun olması. vs) var ise kesinlikle montaja ve servise başlanmamalıdır.

 • Gaz Kaçak kontrolü yapılmalı, Çalışma alanı yakınlarında herhangi bir akaryakıt dökülmesi mevcut ise çalışma yapılmadan önce döküntü temizlenecektir.
 • Yakıt buharı olabilecek hiç bir yer altı ve kapalı ortama kesinlikle kontrolsüz girilmeyecektir. Bu tip ortamlarda ilk giriş öncesi mutlaka LEL ölçümü yapılacak ve ilgili formda çalışma başlamadan önce yapılan LEL ölçümü hanesine işlenecektir. Çalışma yapılacak mahaldeki olası tehlikeler tespit edilecek ve bunların ortadan kaldırılması için alınacak güvenlik tedbirleri uygulamaya konulacaktır. Emniyetsiz her durum resimlenecek ve alınan her tedbir rapor haline getirilecektir. Aynı şekilde meydana gelebilecek kazanın ya da olayın bir daha tekrarlanması için bununla ilgilide rapor hazırlanmalıdır, Ayrıca çalışma alanındaki tüm personel çalışmadan haberdar edilecektir.
 • Çalışma alan yetkilisine yapılacak işin süresiyle ilgili yaklaşık bir süre verilecektir. Yine çalışmalar başlamadan önce alanda var ise Acil Eylem Planı incelenerek, istasyon acil durdurma butonunun yeri saptanacaktır. Olası acil tehlikelerde davranış belirlenerek ekip içi görev dağılımı mutlaka yapılacaktır.
 • Çalışmalar sırasında herhangi bir kazanın ortaya çıkmaması için azami dikkat gösterilecektir. Tüm güvenlik önlemleri alınmadan işe başlamayacaktır. " Çünkü hiçbir iş emniyetsiz çalışacak kadar acil değildir. " Hem kendi güvenliğimiz, hem de çevre güvenliği için tüm önlemlerin alınmasını sağlanmalıdır. Saha çalışması bittikten sonra emniyetle ilgili son kontroller mutlaka yapılacak saha ondan sonra terk edilecektir (gaz kaçak kontrolü ve uygunsuz çalışma ortamı olmayacak) Montaj ya da servis devam ederken saha emniyetsiz bir şekilde terk edilmeyecektir.
 • Çalışma sahası içinde ve bölgelerde sigara içilmemeli, cep telefonu ile görüşme yapmamalı ve cep telefonlarını kapalı tutulmalıdır. Cep telefonu ile konuşulması sırasında yayılan sinyallerin, Gaz ortamlarında statik elektriği harekete geçirerek ateşleme işlevi yaptığı ve yangınlara yol açtığı yapılan araştırmalarla belirlenmiştir.
 • Çalışma sahası içinde gerekli güvenlik ekipmanları (yangın tüpleri, sağlık ekipmanları, gerekli uyarı levhaları vb..) her türlü olasılığa karşı hazır kullanılır vaziyette olacaktır. Çalışma Sahası, kullanılan tüm saha ekipman, araç ve aletler kesinlikle bariyerler ve emniyet şeritleri ile çevrilmeli, ikaz levhaları asılmalıdır. Çalışma anında diğer personelin yetkisiz müdahalesine karşı dikkatli olunmalı ve çalışma alanına girmesine izin verilmemelidir.
 • Çalışmalar sırasında kullanmak zorunda olduğumuz hayati önemde ki güvenlik ekipmanlarının mutlaka kullanılması ve bu ekipmanların işlerliğinin sürekli kontrol edilmesi gereklidir. Özellikle yangın tüplerinin doluluk durumlarının yasal bir zorunluluk olarak da 6 aylık periyotlar da mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. 
 • Çalışma alanı servis ve montaj sonrası tüm malzeme ve çöp toplanmalı,bırakılmamalıdır.  Gaz Kaçağı ve Yakıt buharı olabilecek hiç bir yer altı ve kapalı ortama kesinlikle kontrolsüz girilmemelidir. Bu gibi durumlarında koruyucu iş güvenliği malzemelerinden maksimum düzeyde istifade edilmelidir. (Ör: gaz kaçak kontrol cihazı ve maskesi, koruyucu iş elbisesi, eldiven vb.)
 • Gaz olabilecek ortamlar veya LPG Tank sahası çalışmaları sırasında ölçüm yapılmalı ve ölçüm sonuçlarına % 10 lel ve üzeri, yüksek oranda LPG  buharı bulunan yerlerde çalışma yapılmadan önce emniyetli hale getirilmeli ,% 20 lel olan yerlerde asla çalışma yapılmamalı ve yüksek oranda LPG buharı olan yerlerde de- şarjı için ex-proof fan kullanılmalıdır. Ayrıca tank sahası başında sürekli bir kişinin beklemesi sağlanmalıdır.
 • Not: Patlayıcı ve yanıcı gazların olan veya olabilecek ortamda yanabilmek için ihtiyaç duydukları minimum gaz miktarına LEL ( en düşük patlama seviyesi ) üstüne çıktıklarında yanmadıkları sınıra da UEL ( en yüksek patlama seviyesi) denilmektedir. Çalışmalarında sürekli hava sirkülasyonu sağlanacak şekilde ortam oluşturulmalıdır..
 • Çalışma alanına montaj veya servis için giderken emmiyet kemeri takılı trafik uyarı levhalarına ve kurallarına uyulmalı ve hız sınırlarında dâhilinde seyahat edilmelidir. Servis ve montaj taşıtında emniyet kemeri sürekli olarak takılı kalmalıdır. Servis taşıtında mutlaka yangın tüpü olmalı ve bu tüp arabaya bağlı olmalıdır. Servis aracın önü alandan çıkış istikametine bakacak şekilde park edilecektir. Taşıt kullanırken uyuşturucu hap ve kesinlikle alkollü olunmamalıdır.
 • Servis ve montaj taşıtı kesinlikle gereğinden fazla yüklenmemelidir. Ağır malzemeler taşıta sabitlenmelidir. Şiddetli fren veya ufak çarpışmalarda boşta duran ağır malzemeler kafaya darbe ile zarar verir ve ciddi yaralanmalara hatta ölümlere sebep verebilir.
 • Çalışma bittikten sonra istasyon yetkilisine bilgi verilerek ve sorunsuz şekilde istasyon terek edilecektir

İSEÇ (İş Sağlığı, Emniyet ve Çevre); Esta Grup olarak; faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşebilecek kazaların ve kazalar sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuzlukların engellenmesini, faaliyetlerin hem çalışanlarımız ve hem de çevremizdeki insanlar ve çevre açısından tehlike içermeyecek noktaya getirilmesini hedeflemekteyiz.

 • Tehlikelere karşı bir iş güvenliği tanımlamasının yapılabilmesi ve olası kazaların önüne geçilebilmesi için öncelikle tehlike ve risklerin tanımlanması gerekmektedir. Kazalar oluşmadan risklerin tanımlanması ve riskler neticesinde can ve mal kayıplarının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması proaktif yaklaşımlardır.
 • Çalıştığımız alanların muhtelif patlayıcıların oluşturduğu tehlikeli ortamlardan oluşması, iş güvenliği konusundaki hassasiyetimizi daha da artırmakta ve önemli kılmaktadır. Firmamız faaliyetlerinde İSEÇ kapsamında risk analizlerine dayalı proaktif yaklaşım yaparak gerekli güvenlik önlemleri almaktadır.
 • İSEÇ kapsamında yapılan çalışmalar tüm Esta çalışanları ile paylaşılmaktadır. Çalışanlarımıza verilen eğitimlerle, sözlü ve yazılı olarak yapılan iletişimlerle (e-mail,telefon vb..), çalışanlarımızın İSEÇ faaliyetlerine katılımlarına büyük önem verilmektedir. Tüm çalışanlarımızın İSEÇ kurallarına uyması firmamızın çalışma ön koşuludur.
 • İş güvenliğinin sağlanması, güvenlik kuralları, koruyucu ekipmanlar ve İSEÇ ile ilgili düzenlenecek eğitimler ile ne kadar çok desteklense de, esas olan kişinin güvenlikle ilgili uygulamaları benimsemesi ve almış olduğu eğitimler doğrultusunda çalışmalarında göstereceği hassasiyettir.
 • Esta; İş Sağlığı, Emniyet ve Çevre Şartnamesinde; politikalarını, hedeflerini ve taahhütlerini ortaya koyarak oluşturmuştur. Bu kuralları, tüm Esta çalışanları uyması ve uygulaması gerekmektedir.

İSG ve Çevre Politikalarımız; LPG istasyonlarında ve endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen, Servis, Bakım, Tadilat, Arıza, Periyodik Kalibrasyon Bakım ve Otomasyonu, Sistemi ile ilgili faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, Çalışanlarımızı sürekli eğitmek ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek, Dünyadaki en son teknoloji ve standartları takip ederek sektörün beklentilerini karşılayan ürünleri tasarlamak,

 • Saha çalışmalarında mal, can, çevre güvenliği oluşturan servisler verilmesi ile insan faktöründen bağımsız kumanda kontrol ve Otomasyon sistemlerinde ileri teknolojiyi kullanarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürünler geliştirmek,
 • Bütün çalışanların katılımı ile planlı ve disiplinli çalışarak Kalite, İSG&Çevre Yönetim Sisteminin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak,
 • Politikamızı güncel koşullar ve beklentiler doğrultusunda sürekli geliştirmek, yeni fikir, öneri ve eleştirilerin teşvik edildiği ortamı sağlanmak,
 • Tüm faaliyetlerimiz İSEÇ kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek, Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek ve sürekli güncellemek
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak, Faaliyetlerimiz dolayısıyla sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uyum.

İş Sağlığı Emniyet ve Çevre; İSEÇ (İş Sağlığı, Emniyet ve Çevre) : Esta Gaz akış kontrol ürün ve hizmetleri sağlayan firma olarak; faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşebilecek kazaların ve kazalar sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuzlukların engellenmesini, faaliyetlerin hem çalışanlarımız ve hem de çevremizdeki insanlar ve çevre açısından tehlike içermeyecek noktaya getirilmesini hedeflemekteyiz.

Kılık Kıyafet ve Davranış; Esta çalışanları saha faaliyetlerinde; çalışmaların gerektirdiği ve güvenlik açısından zorunlu olan kıyafetleri mutlaka giyeceklerdir. Esta Personel kıyafetleri yazlık ve kışlık olmak üzere ( Baret, Fosforlu Yelek, Çelik Uçlu Anti statik ayakkabı, Tulum, Yazlık Tişört, Kışlık Polar Kazak )

 • Ayrıca genel görünüm ise, Esta'nın temsilen bulunan personel genel görünüş itibarıyla temiz ve düzenli bir tablo çizmelidir. Bunun için; Günlük sakal tıraşı mutlaka olunmalı, işyerine alkollü veya uyuşturucu etkisi altında gelinmemelidir. Personel üzerinde bulunan kıyafetler ve ayakkabılar temiz olmalıdır. Tanıtım kartı personel ismi görünüp okunabilecek şekilde boyna asılmalıdır.

Personel Davranış; Çalışma sahasına varıldığında işe başlamadan önce saha yetkilisine personel kendisini tanıtacak, Geliş nedeni açıklanacaktır. Yetkili olduğunu gösterir kimlik kartı saha yetkilisine gösterilecek ve kimlik kartı rahatça yazıları okunabilecek şekilde boyunda asılı kalacaktır.

 • Arıza ve montajla ilgili saha yetkilisinin sormuş olduğu sorulara net cevap verilecek gerek duyulduğu takdirde açıklama getirilecektir.
 • Çalışma başlamadan önce her hangi bir tehlike durumunda yürürlüğe girecek olan acil toplanma noktası belirlenecektir. Toplanma noktası güvenli çalışma formuna işlenecektir. Çalışmalar esnasında her ne şekilde olursa olsun çalışan veya yetkilileri ile tartışılmayacaktır.
 • Çalışmalar sırasında iş yarım bırakılmayacak, saha terk edilmeyecek, eğer böyle bir zorunluluk durumu olursa saha yetkililerine nedenleri açıklanacaktır.
 • Çalışma bittikten sonra personel çevreye zarar verecek, çevrenin görüntüsünün bozacak hiçbir kimyasal atık, kablo pil vb.. Esta personeline ait hiçbir artık saha içinde bırakılmayacaktır. 
 • Saha içinde bir problemle karşılaşıldığında saha personeli ve Esta merkezden konuyla sorumlu veya müdürü arayacak ve ilgili birim amirinden gelecek talimata göre hareket edecektir. Servis ve montaj personeli çalışma bittikten sonra saha içinde kullanacakları servis ve ilgili diğer formları düzgün okunaklı bir şekilde dolduracaklardır. İş bitiminden sonra servis formlarına servis elemanları kendi adını, soyadını yazıp imzalayacak, aynı şekilde çalışma sahası yetkilisinin adı, soyadı yazılıp imzalattırılacak. Saha yetkilisine çalışma bittikten sonra yapılan işlemler hakkında gerekli bilgi verilecek ve gerekli uyarılar yapılacaktır. İş bitiminden sonra formlar doldurulup gerekli imzalar alındıktan sonra bu formları bekletilmeyecek ilgili bölüm yetkilisinin iş planını aksatmayacak şekilde en kısa zamanda Esta merkeze gönderilecektir.

Acil Eylem Öncesi Hazırlık: Çalışma alanlarında çalışmaya başlamadan önce, oluşacak acil durumlar için, çalışma öncesi ön hazırlık yapılması gerekmektedir. Acil durumlar için çalışma öncesi yapılacak hazırlıklar en az olmalıdır

 • Sahada acil eylem planının olup,olmadığını varsa yerini öğreniniz ve inceleyiniz. Eğer yoksa firmamız hazırlanan Acil Eylem Planı formunu doldurunuz.
 • Çalışma öncesinde sahadaki riskleri tespit ediniz.Acil durumlarda çalışma alanınıza en yakın hastane iletişim bilgilerini, acil eylem planı formuna yazınız.
 • Acil Eylem planında, acil durumlarda toplanma noktasını belirleyiniz. Acil durum müdahaleleri için kullanacağınız ilkyardım çantası, yangın tüpü ve yangın battaniyesi gibi güvenlik malzemelerini rahat ulaşılabilecek noktalara koyunuz. Bu malzemelerin etkin olarak kullana bilirliğini denetleyiniz.
 • Acil Eylem Planı formunu açık ve anlaşılır bir şekilde doldurunuz ve herkesin rahatça görebileceği bir noktaya asınız.

Olay sırasında karışıklığı önlemek ve daha hızlı hareket edebilmek için daha önceden bu gibi durumlarda kimin ne yapacağı ile ilgili görev dağılımı yapılmalıdır. (Kurtarma Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi, İlk Yardım Ekibi) olarak ekipler halinde tanımlar yapılmaktadır.